ชนิดของสัตว์น้ำที่พบในทะเลสาบสงขลา
สัตว์น้ำประเภทกุ้ง
กุ้งฝอย
ชื่อสามัญ Lanchesteros freshwater prawn
ชื่อวิทยาศาสตร์ Macrobrachium lanchesteri

ลักษณะทั่วไป
เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก มีเปลือกแข็งห่อหุ้มตัว มีขา 10 คู่ แบ่งแยกหน้าที่กันออกไปเป็นขาสำหรับจับอาหาร ขาเดิน และขาว่ายน้ำ ขาเดินคู่ที่สองมีขนาดไล่เลี่ยกับขาเดินคู่ที่ 4 และ 5 ข้อปลายลักษณะเป็นก้ามหนีบ อยู่รวมกันเป็นฝูง ลักษณะสำคัญประจำตัวคือ มีกรีตรงขาเดิน 3 คู่ ยาวเท่ากัน แตกต่างจากลูกกุ้งก้ามกรามที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งจะมีกรียาวปลายโค้งสูงขึ้น
ถิ่นอาศัย ชอบอยู่บริเวณผิวน้ำตามชายริมตลิ่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำนิ่งที่มีรากหญ้าและรากพันธุ์ไม้น้ำ จะรวมกลุ่มอยู่กันชุกชุมในหนอง บ่อ บึง หรือตามบริเวณแหล่งน้ำซึ่งมีกระแสน้ำขึ้นลงไหลเอื่อย ๆ
อาหาร กินจุลินทรีย์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำขนาดเล็ก
ขนาด ความยาวประมาณ 2-7 ซม.
ประโยชน์ เป็นอาหารที่มีรสอร่อย นักบริโภคบางจำพวกนิยมหยิบกุ้งฝอยที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าปากเคี้ยว