ลอบปู   
 
               
      ลอบปูเป็นเครื่องมือลอบขนาดเล็กต้องใช้เหยื่อล่อ ปัจจุบันชาวประมงหลายรายนำมาใช้จับปูม้าแทนอวนจมปู และใช้จับปูทะเลแทนแร้วปู ลอบปูมีรูปร่างหลายแบบ การวางลอบมีทั้งแบบวงเดียว และแบบวางเป็นราวจำนวนคนที่ใช้ 1 - 4 คน ลอบปูแบ่งตามลักษณะรูปร่างได้ 3 แบบด้วยกัน คือ แบบแรกเรียกว่า ลอบป่าหรือไซนอน เป็นลอบจับปูทะเลในบริเวณช่องน้ำตื้น ในป่าชายเลน ลักษณะรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 - 30 ซม. ความยาว 56 - 60 ซม. ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก แต่ละซี่ห่างกัน 2 ซม. งาทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก ถักเป็นรูปกรวย หรือรูปสี่เหลี่ยมมีงาอยู่คู่กัน ยาวประมาณ 20 ซม. ตำแหน่งงาส่วนใหญ่อยู่ตรงข้ามกันกับด้านหัวท้ายของลอบ ลอบชนิดนี้จะมีกิ่งไม้ยาวประมาณ 60 ซม. ปลายข้างหนึ่งเป็นรูปขอใช้สำหรับแทงทะลุกึ่งกลางลอบ และยึดลอบให้อยู่กับพื้น มีถุงอวนใส่เหยื่อหรือประป๋องนมข้ม เจาะรูโดยรอบแล้วแขวนไว้กึ่งกลางภายในตัวลอบ จำนวนลอบ 30 - 40 ลูก / ราย
    แบบที่สอง เรียกว่า เชงเลง ซึ่งจะคล้ายกับแบบแรก แต่ก้นลอบจะเรียวเล็กลงเพราะทำจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งยาว 75 - 100 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณปากลอบ 25.30 ซม. ภายในก้นลอบใส่คอนกรีตรูปกลมแบนน้ำหนัก 0.50 กก. มีเชือกผูกก้นลอบ ในส่วนของงาลอบจะเป็นรูปกรวย 2 ชั้น ในการนำปูออกและการใส่เหยื่อจะเลื่อนไม้ไผ่ซี่หนึ่งออกจำนวนลอบที่ใช้ 70 - 100 ลูก / ราย
      แบบที่สาม เรียกว่า ลอบปูแบบพับได้ เป็นลอบแบบใหม่ ใช้จับปูม้าเป็นส่วนใหญ่ บางรายใช้จับปูทะเลในคลองน้ำกร่อย โครงลอบทำด้วยเหล็กเส้นขนาด 2 - 3 หุน ตัดเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 30 - 40 ซม. ยาว 50 - 60 ซม. สูง 20 - 25 ซม. หุ้มด้วยเนื้ออวนข000นาดตา 40 มม. ถ้าวางในบริเวณที่มีกระแสน้ำแรงด้านล่างจะเพิ่มน้ำหนักพิเศษโดยใช้ท่อนเหล็กแนบติดสองข้าง ข้างละ 1 กก. ลอบชนิดนี้เปิดออกที่กึ่งกลางด้านบน แล้วพับให้แบนได้ เหยื่อเป็นปลาสด ใช้ลวดร้อยแขวนไว้กึ่งกลางลอบ จำนวนลอบขึ้นกับขนาดเรือ ถ้าใช้จับปูทะเลจะใช้ลอบ 50 - 70 ลูก / ราย ถ้าจับปูม้าใช้ 70 - 200 ลูก / ราย
      วิธีทำการประมง ลอบปูแบบลอบป่า นำลอบที่ใส่เหยื่อแล้วขังในป่าชายเลนตามร่องน้ำลึก 1 ม. ส่วนใหญ่เป็นเวลากลางวันช่วงน้ำลง ปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน จึงทำการกู้ลอบ ส่วนลอบปูแบบเชงเลงก่อนวางจะต้องใส่เหยื่อ และประกอบเข้ากับสายคราวลอบ วางห่างกันประมาณ 10 ม. ซึ่งจะแบ่งลอบออกเป็น 10 ชุด แต่ละแถวมีไม้ปักหรือทุ่นปิดหัว - ท้าย วางไว้ตลอด 7 วัน จึงเก็บขึ้นทำความสะอาด
     ลอบปูแบบพับจะมีการวาง 2 แบบ แบบอิสระ แยกจากกัน และแบบประกอบเป็นราวแบบเชงเลง แบบแรกจะนิยมกันมากกว่า ซึ่งแบบแรกต้องมีสายทุ่น และทุ่นลอยบอกตำแหน่งลอบโดยมากจะวางเป็นแถว เวลาวางลอบมีทั้งวางในช่วงเช้ามืด และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 4 ซม. จึงกุ้งและเก็บลอบวางตอนเย็น สัตว์น้ำที่จับได้ ปูมา ปูทะเล ปลากะรังขนาดเล็กและหอยหวาน